ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသူများစာရင်း။   အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်သည်။

From 17/10/2017 To 17/10/2017


From 20/09/2017 To 06/10/2017


From 29/06/2017 To 11/09/2017


From 04/05/2017 To 28/06/2017


From 01/02/2017 To 02/05/2017


From 27/09/2016 To 27/01/2017


From 13/05/2016 To 22/09/2016


From 12/04/2016 To 22/06/2016


From 27/01/2016 To 05/04/2016


From 27/11/2015 To 25/01/2016


From 16/09/2015 To 23/11/2015


From 19/06/2015 To 14/09/2015


From 04/05/2015 To 18/06/2015


From 23/12/2015 To 28/04/2015


From 23/12/2014 To 13/02/2015


From 11/11/2014 To 18/12/2014 


From 29/08/2014 To 30/10/2014 


From 25/07/2014 To 28/08/2014 


From 25/06/2014 To 23/07/2014 


From 26/12/2013 To 18/06/2014 


From 20/12/2013 To 26/12/2013  


From 20/11/2013 To 20/12/2013  


From 09/08/2013 To 25/10/2013


From 27/05/2013 To 03/07/2013


From 07/05/2013 To 10/06/2013


From 12/03/2013 To 05/04/2013


From 04/02/2013 To 25/02/2013