ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသူများစာရင်း။   အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်သည်။
From 26/01/2018 To 13/03/2018 null


From 13/10/2017 To 24/01/2018 null


From 18/09/2017 To 03/10/2017 null


From 28/06/2017 To 18/09/2017 null


From 19/06/2015 To 19/06/2015 null


From 04/05/2015 To 18/06/2015 null


From 23/12/2015 To 28/04/2015 null


From 23/12/2014 To 13/02/2015 null


From 11/11/2014 To 18/12/2014 null

From 29/08/2014 To 30/10/2014 null

From 25/07/2014 To 28/08/2014 null


From 25/06/2014 To 23/07/2014 null


From 26/12/2013 To 18/06/2014 null


From 20/12/2013 To 26/12/2013  null


From 20/11/2013 To 20/12/2013  null


From 09/08/2013 To 25/10/2013 null


From 27/05/2013 To 03/07/2013 null


From 07/05/2013 To 10/06/2013 null


From 12/03/2013 To 05/04/2013 null


From 04/02/2013 To 25/02/2013 null