null


null


null


null


null


null


null


null


null

စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower )မှ အကြံပြုကြေညာချက်အားမြန်မာဘာသာဖြင့်ဖတ်ရန်

စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower )၏ website မှ ကြေညာချက်အားဖတ်ရန်


null


null
null

Source: World Health Organization (WHO) Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public