အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ဂိတ်များနှင့် နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက် လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် (၁၆-၁၂-၂၀၂၁)


null
null
null
null
null
null
null


null


null
null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null
            MNA လေကြောင်းလိုင်း လက်မှတ်ဝယ်ယူရန် Link (နှိပ်ပါ)


null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null


null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null


null
null
null
null
null
null


null


null
null
null
null
null

null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null
null


null

null
null
null
null


null


null

null
null
null
nullnull


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null
null
null
null
null


null
null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null


null
null
null


null


null


null
null


null


null
null
null
null


null


null


null


null
null
null
null


null


null
null
null
null


null


null
null
null


null


null


null
null
null


null


null
null
null


null


null
null
null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null


null

စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower )မှ အကြံပြုကြေညာချက်အားမြန်မာဘာသာဖြင့်ဖတ်ရန်

စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Manpower )၏ website မှ ကြေညာချက်အားဖတ်ရန်


null


null
null

Source: World Health Organization (WHO) Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public