မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံြခားသားအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ၂၉.၁၂.၂၀၁၄ မှစတင်၍ အမှတ် (၁၁၁)၊ (၃၇)လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဌာနစိတ်တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နိုင်ငံြခားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် www.mip.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

It is informed that the Republic of the Union of Myanmar is going to launch a permanent residency (PR) system for foreigners. Since 29.12.2014, the application could be submitted at the Permanent Residence Division, located at No (111), 32th Street, Kyauk Ta Tar Township, Yangon.
Download Here