ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသူများစာရင်း။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်သည်။

မွေးကင်းစကလေးများအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျောက်ထားရာတွင် မိခင် (သို့) ဖခင်သာ
လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးခေါ်လာရန်မလိုအပ်ပါ။From 19/06/2018 To 16/JULY/2021     null   <<<<<(Latest Update)


From 26/01/2018 To 07/06/2018 null


From 13/10/2017 To 24/01/2018 null


From 18/09/2017 To 03/10/2017 null


From 28/06/2017 To 18/09/2017 null