၂၀၂၄ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် နေရာများ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်၏ “ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း ”အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ နေရာနှင့် အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၂၂ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် နေရာများ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်၏ “ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း ”အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ နေရာနှင့် အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


null


null
null


null


၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အတွက် အခြေခံပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ နေရာနှင့် အချိန်စာရင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း


null

null


null


၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ကြည့်ရှု့နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူပြီးမြောက် အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အောင်စာရင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများအတွက် အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါရန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများအတွက် အခြေခံ ပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်း နှင့် တတိယတန်း ကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့် နှစ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ပြုလုပ်ရမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အတွက် အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အတွက် အခြေခံပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် ကျောင်းသားစာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်စာရင်းများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ် “နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း” အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ “ပထမနှစ်ဝက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း” အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေရာနှင့် အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်၊ “ပထမနှစ်ဝက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း”အတွက် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်းနှင့် တတိယတန်း ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ပထမနှစ်ဝက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း ပြုလုပ်မည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ အတွက် အခြေခံပညာသင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် ခုံအမှတ် စာရင်းများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲသို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် စာမေးပွဲဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူ/တင်သွင်းရေးအတွက် အသိပေး ကြေညာချက်


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား‌ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် တတိယတန်းနှင့် ဆဌမတန်း(သင်ရိုးသစ်) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်အုပ်များ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲသို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ဒသမတန်း(ကျရှုံး/နှစ်ဟောင်း) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအနေဖြင့် အမည်စာရင်းနှင့် ဖြေဆို မည့် ဘာသာတွဲ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနများအတွက် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အောင်စာရင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်း၊ နေရာနှင့် အခန်းစာရင်းများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ် နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်း နှင့် အခန်းနေရာ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်းနှင့် ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားများအနေဖြင့် နှစ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ ထုတ်ယူ/ဖြည့်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန် အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် ကျောင်းသားစာရင်း၊ ခုံအမှတ်စာရင်းနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၊ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေရာနှင့်အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၊ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်းအတွက် သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်းနှင့် ဒုတိယတန်း ကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့် သင်ယူမှုရလဒ်မှတ်တမ်းများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ထုတ်ယူ/ဖြည့်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားခြင်း အစီအစဉ်၏ ကျောင်းသားစာရင်း၊ ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် ခုံအမှတ် စာရင်းများနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲသို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှတဆင့် ဝင်ရောက် ဖြေဆိုမည့် ဒသမတန်း ကျောင်းသား/သူများအတွက် စာမေးပွဲဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူ/တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲသို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှတဆင့် ဝင်ရောက် ဖြေဆိုမည့် ဒသမတန်း(ကျဆုံး၊ နှစ်ဟောင်း) ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် အမည်စာရင်းနှင့် ဖြေဆိုမည့် ဘာသာတွဲများကို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်းအစီအစဉ် ဒုတိယတန်း(Grade-2)အတွက် ပြဌာန်းစာအုပ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း


စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားရန် ရောက်ရှိနေသော ပညာသင်ဝန်ထမ်း/ကျောင်းသားများ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့ကြပါရန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်းအတွက် သင်တန်းသားလျှောက်လွှာ တင်သွင်းရက် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း


၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်းအတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနများအတွက် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/သူများစာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း


၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် (နှစ်ဆုံးအခန်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုရမည့်နေရာနှင့် အခန်းများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်(သူငယ်တန်းနှင့်ပထမတန်း) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ (နှစ်ဆုံး) သင်ယူမှု ရလဒ်မှတ်တမ်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဖြည့်သွင်းပေးပို့ရေးကိစ္စ


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်၏ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း တွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြုသည့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ စာရင်း (သူငယ်တန်း မှ နဝမတန်းအထိ)


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်(နှစ်ဆုံး အခန်းဆုံး စစ်ဆေးခြင်း) အချိန်စာရင်း


၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ (ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး) စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် အချိန်နှင့်အခန်းနေရာ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် သူငယ်တန်းနှင့် ပထမတန်း ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး (သင်ယူမှုရလဒ်မှတ်တမ်းများ) လာရောက်ထုတ်ယူ/ဖြည့်သွင်း နိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်(ပထမတန်း) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် သင်ရိုးသစ်ဖတ်စာအုပ် များ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များ၏ ခုံအမှတ် စာရင်းများ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဝင်ခွင့် တောင်းခံလွှာများကို ထုတ်ယူ/တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အမည်များ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးပို့ ပေးပါရန်ကိစ္စ


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် အတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူပြီးမြောက်အောင်မြင်သူများစာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ စာပေးစာယူသင်တန်း (နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲ) ကျင်းပမည့် အချိန်စာရင်း နှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အချိန်စာရင်းနှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေးကြေညာခြင်း