မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်-

လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်-

(က)     ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၂၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၃

e-mail : majanoo@gmail.com

(ခ)       ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၄၂၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၄၄

e-mail : chochowynn2011@gmail.com

(ဂ)       ဦးမျိုးမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၇၄၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၂၀၈

e-mail : myomin.dec1976@gmail.com

(ဃ)     ဒေါ်တင်အေးဟန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၀၇၅၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၃၃

e-mail : tayehan@gmail.com

ထို့အပြင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိလိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ website: www.dica.gov.mm တွင်လည်း ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်း ကြား အပ်ပါသည်။