အကြာင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြသည့် အောက်ဖေါ်ပြပါ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်များနှင့် အရေးကြီးပစ္စည်းများစာရင်းကို သံရုံးတွင်လက်ခံရရှိထားပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်သည်။

Last Update_15/02/2018
Last Update_22/06/2015
Last Update_21/06/2015
Last Update_02/04/2015
Last Update_14/01/2015
Last Update_23/12/2014
Last Update_17/11/2014
Last Update_13/10/2014
Last Update_14/08/2014(a) & Last Update_14/08/2014(b)
Last Update_07/08/2014
Last Update_18/06/2014
Last Update _ 01/04/2014
Last Update _ 05/03/2014
Last Update -16/01/2014
Last Update – 20/12/2013
Last Update – 07/11/2013
Last Update – 12/10/2013
Last Update – 09/10/2013
Last update- 04/10/2013
last update- 02/10/2013
Last Update- 30/09/2013
Last Update – 24/09/2013
Last Update – 05/09/2013
Last Update – 23/08/2013
Last Update – 15/08/2013
Last Update – 02/07/2013