စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားရန် ရောက်ရှိနေသော ပညာသင်ဝန်ထမ်း/ကျောင်းသားများ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့ကြပါရန် အသိပေး ကြေညာခြင်း