စင်ကာပူမြို့၊ မြန်မာသံရုံး၏ Website တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ် ၃၂၊ နေပြည်တော်
တယ်လီဖုန်း – +၉၅ ၆၇ ၄၀၆၁၂၂
ဖက်စ် – +၉၅ ၆၇ ၄၀၆၁၂၃

Director General
Directorate of Investment and Company Administration(DICA)
Ministry of National Planning and Economic Development
Address: Office Building No. 32, Nay Pyi Taw
Tel: +95 67 406122
Fax: +95 67 406123
Email: dica.nped@mpmail.net.mm
Website Address: www.dica.gov.mm